OpenTag – inga dokumentkonverteringar

OpenTagSkulle du också önska att du slapp översätta layoutade filer i Pagemaker, Framemaker eller något annat mera okänt layoutprogram?

Nu finns det en lösning i sikte – OpenTag. Det är ett förslag till standard för att importera och exportera ”taggad” text till och från
valfria program. All formateringsinformation finns kvar i texten, men översättaren behöver inte bry sig om den.

Det går att använda valfritt verktyg vid översättningen och valfritt operativsystem. Däremot måste det finnas ett filterprogram som extraherar den text som ska översättas till önskat format.

Idén kommer från en byrå, ILE, i Boulder, Colorado
i USA och är ett svar på den frustration som översättare och en översättningsbyrå råkar ut för när kunden har gjort ett snyggt layoutarbete. Sedan vill kunden ha innehållet översatt med bibehållet utseende. Exportera texten går bra, men hur få in den i dokumentet igen? Lösningen blir oftast att använda samma layoutprogram som kunden vid översättningen.

Det innebär ofta tidspill och extrakostnader.
OpenTag löser många av de här problemen. Inget simsalabim
OpenTag-format är ett format som används till att koda text som extraheras från dokument. I stället för att konvertera information från ”format X” till OpenTag-formatet så extraheras data från ”format X”, hanteras i OpenTag-miljön och läggs tillbaka i ”format X”-filen. Ett av huvudsyftena med OpenTagformatet är att kunna återanvända tidigare översatt text automatiskt.

Översättningsminnen
Metoden som ofta kallas ”översättningsminnen” är enkel: när man översätter version 1 av ett dokument så sparas varje originalfras i en databas tillsammans med översättningen.

När version 2 av samma dokument kommer eller liknande material ska översättas, använder programmet översättningsminnet för sökning efter varje fras och letar efter exakta eller så gott som likadana fraser i originaltexten. När det finns sådana hämtas motsvarande översättning och används i den nyöversatta texten det finns många företag i Stockholm som har anmanat principen specielt de som håller på med Finansiella Översättningar.

Döljer formatskillnader
Ett av problemen är då att data i fraserna kan ha olika format (hjälpfiler i RTF-format, HTML-sidor, layoutprogram osv). Formateringskoderna som ofta är en stor del av alla data gör det svårt att återanvända översättningen. OpenTag-format döljer dessa skillnader.

Mer information
Om du vill ha mera information om den här utmärkta
idén tittar du på ILE:s hemsida (adressen är http://opentag.igcom.fr)
Jag tycker att det är en lysande idé och stöder den

Imperativ översättning

Imperativ översättningImperativa texter är ofta korta fristående ord, fraser eller satser. Original ‘texten kan vara en varnings- eller informationsskylt, etikett, lista eller något annat kort budskap med viktig information.En sådan översättning bör vara semantiskt exakt och entydig, eftersom den inte har någon omgivande (verbal) kotext som stöd men skall kunna ta rätt i den rådande konkreta situationen, alltså fungera pragmatisk Konnotationsproblem förekommer i allmänhet inte, eftersom det vanligtvis inte finns något känsloinnehåll i sådana texter.
I fråga om formen kan översättningen avika från originaltexten, både på grund av språkens ens olika struktur och textsortskonventioner, ofta är det fråga om vedertagna bruksmotsvarigheter.
Även textens längd kan ha betydelse. här är några åskådliga exempel på allmänna skyltar och deras översättningar.Tobaksrökning förbjudenTupakointi kiellettyNo smoking
E p i kEpisk dikt både i form av prosa och och på meter skiljer sig från lyriken i och med att den till sin grundnatur är berättande, den berättar om händelser, skeenden, personer osv. Lyriken däremot ger främst uttryck för personliga, subjektiva känslor och stämningar.Epiken har av tradition indelats i roman, novell och epos. Här behandlas under denna rubrik först den ovan nämnda underhållningslitteraturen (samt barnlitteraturen), vilka båda sysselsätter stora skaror av översättare, sedan konst- prosan (roman, novell) och sist översättning av epos.
Lyrik

Lyriken, som ursprungligen åsyftat den sång eller dikt som framfördes till ackompanjemang av lyra, representerar den äldsta formen av poesi. Den är också av förståeliga skäl den diktform som står musiken närmast och allra mest bygger på musikaliska element som rytm och takter. en översättningsbyrå som är bra på detta är Stratcore

Lyriken är av tradition metrisk, bunden dikt som förenar ett komprimerat innehåll, oftast en subjektiv, stark känsla eller stämning, med maximal språklig njutning i form av rim, allitteration, bildspråk, ljudmåleri osv. (t.ex. Sapfo, Alkaios, Pindaros, renässansens mästare, de tyska romantikerna med Goethe i spetsen, Keats, Tegner, Snoilsky, Runeberg). Men redan antikens greker kände tankelyriken.

Från barocken går en annan, mer intellektualistisk linje med John Donne, symbolister som Baudelaire, Rimbaud och Mallarme, modernister som Eliot, Rilke, Apollinaire, Eluard samt de flesta nordiska lyrikerna från 1940-talet framåt (i Finland t.ex. Södergran och Diktonius).

I ännu högre grad än för konstprosan gäller för lyriken att det ytterst finslipade språket med sina fina skiftningar och välvalda former är en del av njutningen, läsupplevelsen.

Språket har ett estetiskt värde i sig självt, och det ger många olika associationer. Ofta är formen lika viktig som innehållet, ibland även viktigare. Till samma textsort hör även ordspråk, aforismer, slagord, barn- ramsor, sångtexter, överhuvud allt som i mycket bygger på versmått, begynnelse- och slutrim, rytm, onomatopoesi och ljudmåleri.

Översättning och texthantering

För att kunna tillhandahålla allra högsta kvalitet har vi utvecklat ett fungerande system i flera nivåer för kvalitetskontroll och -hantering. Vi använder oss av ett kontroll- och analyssystem i fyra delar:

  • Utväljande av de som skall ingå i översättningsgruppen med rätt kvalifikationer för projektet
  • Fastställande av arbetsflöde med olika kontroller där varje översättning/textprojekt utvärderas av minst tre lingvister
  • Användande av toppmodern teknologi för översättning, innehållshantering, dokumenthantering och rapportering

Projekthanteringssystem som garanterar att alla kundens krav tillgodoses, att alla frågor besvaras och att oförutsedda dokumentändringar genomförs.Matcha översättare och textexperter med tekniska specifikationer som överensstämmer med projektets krav

Översättning och texthantering är processer som utförs av människor, och kvalificering, auktorisering samt utväljande av bästa möjliga språkexperter är det första steget i kvalitetshanteringen för varje projekt. Vi lägger stor vikt vid det och väljer bara ut de som passar bäst. Många arbetssökande skickar sina CV till oss, men bara ett fåtal passerar våra tester.

Kontroll- och analyssystem

För att minimera chanserna för fel eller försummelser i språkval eller information kräver vi att tre språkexperter granskar allt innehåll från början till slut: översättaren, redigeraren och korrekturläsaren. Var och en av dessa specialister är professionella översättare/textexperter, infödda i det land där målspråket talas. Alla åsikter som skiljer sig mellan dessa lingvister diskuteras med projektledaren som avgör saken, eller ber om kundens åsikt om det skulle vara nödvändigt.

Vid projektets slut samtalar projektledaren och kunden om alla aspekter i projektet.